آئين دادرسی مدنی ٢

akbar

آئين دادرسی مدنی ٢

منبع : کتاب آئين دادرسی مدنی، جلد دوم، تأليف دکتر نادر مردانی و محمد جواد
بهشتی.
از مبحث دادخواست تا آخر اعاده دادرسی صفحه ٢٣٨
آئين دادرسی مدنی، مهمترین قانون ناظر بر اصول محاکمات در نظام دادرسی
حقوقی هر کشور است، مقرراتی که اص حاب دعوا در طرح و دفاع از آن و دادرسان در
رسيدگی به دعوا و صدور و اجرای رأی مکلف به تبعيت از آن می باشند.
شروع به رسيدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
تعریف دادخواست :
دادخواست یا عرض حال شکوائيه ای است که به منظور اقامه دعوا و دادخواهی و
احقاق حق بصورت کتبی و در روی برگهای چاپی مخصوص به مراجع قضایی تقدیم می
شود.
است. « برگ دادخواست » توجه : دادخواست غير از
برگ دادخواست عبارت از فرم چاپی مخصوص که اشخاص به مراجع قضایی برای
اقامه دعوا تقدیم می کنند اما،
دادخواست عبارت از همان خواسته، ادعاها، د لایل، مدارک و مستنداتی که اشخاص
بر روی برگ دادخواست درج می کنند.
هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق » : ماده ١۵۶ ق.آ.د.م مذکور داشته
.« خود را به وسيله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید
این ماده در واقع متضمن مطلبی راجع به تفاوت دادخواست و اظهارن امه است به این
صورت که اظهارنامه عبارت است از وسيله رسمی مطالبه حق که توسط اداره ثبت
اسناد یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود در حاليکه دادخواست وسيله رسمی احقاق حق
است که از طریق مراجعه به محاکم و توسط خواهان تقدیم به دادگاه می گردد . لزوم
تقدیم دادخواست برای ش روع دادرسی از مواد ٢ و ۴٨ قانون آئين دادرسی مدنی
برداشت می گردد.

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر