آب

tfh1368

آب

ماده اي فراوان در کره زمین است. به شکل هاي مختلفی همچون دریا ، باران ،
رودخانه و... دیده میشود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل
میشود، اما از بین نمیرود. هر گونه حیات محتاج آب میباشد. انسان ها از آب
آشامیدنی استفاده میکنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.
با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب
نگرانی بسیاري از دولتها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود
آب ، این ماده را جیره بندي میکنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند .
ماده اي شگفت انگیز
فرمول شیمیایی آب
آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است.
آب را جزو دسته مخلوطها طبقهبندي نمیکنند، چون خواص آب نه به خواص
هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم
اکسیژن، یک مولکول آب بوجود میآید. یک قطره آب داراي تعداد بی شماري
مولکول آب میباشد.

 

ارسال نظر