آزمون نتاج در گاوهای شيری

akbar

آزمون  نتاج  در  گاوهای  شيری

«انتخاب بر اساس آزمون نتاج» انتخاب بر اساس آزمون نتاج بدين معني است كه اصلاح گر تصميم مي گيرد كه پدر و مادر را بر اساس ميانگين شايستگي نتاجشان، در مقايسه با متوسط شايستگي نتاج ديگر پدر و مادرهاي هم دوره، نگهداري يا حذف كند. آزمون نتاج مي تواند، در انتخاب براي هر دو صفت كمّي و كيفي مورد استفاده قرار گيرد. براي صفات كيفي، كارآمدترين كاربرد آزمون نتاج در زمان انتخاب، تعيين هموزيگوت يا هتروزيگوت بودن فردي است كه فنوتيپ غالب دارد. در صفات كمّي آزمون نتاج مي تواند براي پيش بيني دقيقتر P.B.V يك حيوان براي صفت كمّي به كار رود. اصول درگير در آزمون نتاج آن است كه هر نتاج يك دوم از توارتش را از هر يك از والدينش دريافت مي كند، و اين يك دوم، ارزش ارثي والدش است. با افزايش تعداد نتاج آزمون شده براي يك والد مشخص و محاسبة ميانگين اين نتاج، مي توان يك برآورد قابل تكرار از ارزش ارثي والد (معمولاً يك نر) بر اساس اين خويشاوندي به دست آورد. با افزايش تعداد نتاج از يك والد بخصوص، تخمين نوع ژنهايي كه والد داراست بهتر انجام مي شود. نتاج مختلف يك والد به اين دليل كه، اولاً- احتمال اينكه دو فرزند از لحاظ ژنتيكي، به طور دقيق ژنهاي يكساني داشته باشند خيلي كم مي باشد و ثانياً- به علت تفاوتهاي محيطي موجود، با يكديگر فرق خواهند داشت، خيلي بعيد است كه دو فرزند در سراسر زندگيشان محيط يكساني داشته باشند. اگر تعدادي از افراد تا آنجا كه امكان دارد در يك محيط استاندارد مقايسه شوند، ميانگين تفاوتهاي موجود ميان افراد كه به محيط مربوط مي شود كاهش مي يابد، اگرچه اين تفاوتها بطور كامل حذف نمي شوند.

ارسال نظر