آشنایی با انواع دندان

tfh1368

آشنایی با انواع دندان

آشنایی با انواع دندان ها دندان بهترین نقش و سختترین ساختار را در فک انسان و بسیاري ازجانوران مهرهدار به عهده دارد. عمده ترین کاربرد دندان ، تکه تکه و آسیاب کردن غذاها میباشد. علاوه بر این ، در انسان ها، دندان نقش بسیار مهمی در تکلم و اداي صحیح کلمات ایفا میکند . هر فرد در دوره زندگی اش داراي دو سري دندان میشود: دندان هاي شیري و دندان هاي دایمی. . . .  

ارسال نظر