آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

akbar

آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

آفات پسته تنوع زيادي دارند و هر آفت نيز طرز خسارت و بيولوژي خاص خود را دارا مي باشد در روش سنتي مبارزه با آفات با توجه به جمعيت و خسارت هر آفت و بدون در نظر گرفتن ساير آفات ووضعيت اكولوژيك منطقه به طريق شيميايي صورت مي گيرد بطوري كه مصرف بي رويه سموم باعث ايجاد مقاومت حشرات و بهم خوردن تعادل زيست محيطي واز بين بردن دشمنان طبيعي مي گردد. درروشهاي نوين ، مبارزه با آفات با نگرش وسيع تري انجام مي گيرد و به جاي كنترل يك آفت ، كنترل كليه آفات و به جاي استفاده از يك روش از روشهاي مختلف مبارزه استفاده مي شود كه دراين خصوص موارد مختلف زيست محيطي و غيره نيز مورد توجه قرار مي گيرد از روشهاي نوين مي توان به مديريت كنترل تلفيقي مبارزه با آفات (I.P.M ) ومديريت تلفيقي محصول (I.C.M ) اشاره كرد . جا دارد اين روشها در كنترل آفات پسته مورد توجه واقع شده و مبارزه شيميايي به عنوان آخرين حربه مبارزه با آفات در برنامه ريزي ها قرار گيرد.

پسيل معمولي پسته ( شيره خشك ) agonosceiae pistaciae

پسيل معمولي پسته ازگروه آفات درجه يك پسته مي باشد كه درتمام مناطق پسته كاري كشور گسترش دارد باغداران به آن شيره خشك مي گويند زيرا عسلك دفع شده از انتهاي بدن (كورنيكول ) پوره ها در مقابل هوا خشك شده تبديل به دانه هاي مدور شكري مانند مي شود كه روي برگهاي زيرين وزير درختان مي زيرد و گاها شيره نباتي  بصورت فتيله از انتهاي بدن پوره ها خارج مي شود.

زيست شناسي :

زمستان گذراني بصورت حشره كامل زير برگها ، شكاف ديوارها وزير علفهاي هرز مي باشد ، حشرات كامل از نيمه دوم اسفند ماه از محل زمستان گذراني خارج مي شوند ، حشرات ماده بعد از جفتگيري روي جوانه هاي متورم و پس از باز شدن برگها عمدتا روي برگها و يا زير برگها تخم ريزي مي كنند. معمولا تخم گذاري از نيمه دوم فروردين ماه شروع مي شود. پسيل پسته 6-5 نسل دارد و نقطه اوج تراكم پوره ها در اواسط مهر ماه مصادف با صورتي شدن حاشيه برگها ورگبرگهاي اصلي و ارغواني شدن برگها مي باشد.

نحوه خسارت  

نوزادان خسارت

 نوزادان پسيل پس از خروج ازتخم تغذيه خود را با مكيدن شيره گياهي درختان پسته شروع مي كنند ، پوره ها در تمام مراحل دوره زندگي و حشرات كامل تا زمان مرگ به تغذيه خود ادامه مي دهند و مقادير بسيار زيادي عسلك كه به شكرك معروف است ترشح مي كنند ، تغذيه آفت از بافتهاي گياه موجب ضعف كلي گياه مي گردد. خسارت اقتصادي آفت بستگي به زمان و مرحله رشد اندامهاي گياه دارد. زمانهاي حساس خسارت اوايل شروع مغز بستن پسته و پس از آن مي باشد كه جمعيت بالاي آفت مي تواند موجب پوكي و نيم مغز شدن دانه ها گردد ضمنا حمله پسيل منجر به ريزش جوانه هاي در حال تشكيل سال آينده و نهايتا ريزش برگها مي شود بطوريكه گياه بشدت ضعيف شده و در سال آينده نيز رشد خوبي نخواهد داشت. 

ارسال نظر