آفات وبیماریهای سبزی وصیفی

tfh1368

آفات وبیماریهای سبزی وصیفی

امروزه با توجه به اینکه فوائد و اهمیت سبزی تا حد پیشگیری از بیماریها یی چون سرطان تشخیص داده شده ، مصرف آن برای عموم افراد نه تنها مفید بلکه الزامی است . از جمله اهداف تولید سبزیجات درمنزل عبارتند از : 1 -     دراختیارداشتن سبزی تازه 2 -     تهیه سبزی به قیمت ارزانترازبازار 3 -     داشتن یک سرگرمی بعد ازفراغت ازکارهای خسته کننده روز برای مهیا کردن زمین وکشت سبزی نکات زیر را باید مورد توجه قرارداد: 4 -     زمین باید غنی ازمواد غذایی باشد که با تعویض خاک باغچه واضافه کردن کود حیوانی وآلی می توان آن را اصلاح کرد. 5 -     زمین مورد نظرجهت کشت سبزیجات به منظوراستفاده بیشترازنورآفتاب بهتراست که  زیرسایه درختان  نباشد. 6 -     محل باغچه باید جهت آبیاری به آب دسترسی داشته باشد. 7 -     زمین حتی الامکان نزدیک منزل باشد. 8 -     به منظور استفاده بیشترازنور آفتاب بهتراست که زمین روبه جنوب باشد. 9 -     محل سبزیکاری باید ازدسترس حیوانات مصون باشد که برای این کارباید ازسیم خاردار یا حصاراستفاده کرد. انواع آفات سبزیجات:

ارسال نظر