آموزش excel 2010

tfh1368

آموزش excel 2010

در 2010 EXCEL می توانیم فرمول هایی را به صورت دستی همراه با علایم
جمع تفریق ضرب و تقسیم انجام دهیم
که این کار پس از مشخص نمودن محل سلول مورد نظر برای درج
فرمول با قرار دادن یک علامت مساوی در خط فرمول نویسی امکان
پذیر است
• اولویت علایم در این فرمول نویسی همانند محاسبات ریاضی به
ترتیب با پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق می باشد

ارسال نظر