آیين دادرسی مدنی 1

akbar

آیين دادرسی مدنی 1

تعریف آیين دادرسی مدنی
آیين در لغت، به معنی رسم، روش، شيوه، قاعده، قانون، تشریفات.داد، به معنی: عدل، انصاف.
دادرسی، به معنی : به داد مظلوم رسيدن، رسيدگی به دادخواهی دادخواه، رسيدگی به مرافعه و مدنی منصوب به مدینه، شهرنشين.
آیين دادرسی به معنی اخص، یعنی مجموع مقررات و تشریفاتی که باید از سوی
اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی، و از سوی محاکم
حقوقی در مقام رسيدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن رعایت شود.
در آیين دادرسی مدنی به معنی اخص، به موارد زیر، پرداخته می شود:
 چگونگی اقامه ی دعوی و قواعد راجع به تقدیم دادخواست .
 شيوه ی ابلاغ اوراق دعوی به طرفين و گواه و کارشناس و مانند آن.
 شيوه ی رسيدگی دادگاه به دعوی و دلایل و مدارک طرفين.
 شيوه ی صدور رای و ابلاغ آن.
 درخواست تجدیدنظر و فرجام.
فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده »  نحوه رسيدگی مراجع تجدیدنظر
اعم از دادگاه تجدیدنظر استان و هيأت تشخيص دیوان عالی کشور و « دادرسی
فرجام و صدور رای.
 نحوه اجرای حکم و قواعد مربوط به آن.
قانون آیين دادرسی مدنی، از قوانين شکلی است یعنی قانونی که شيوه ی
مطالبه ی حق را تعيين می کند، و ناظر به تشریفات دادرسی و اثبات حق است،
برعکس قوانين ماهوی که در بردارنده ی بيان ماهيت حق و اساس روابط اشخاص با
یکدیگر بوده و بيانگر امور ایجاد کننده ی حق و رافع آن است.
قانون آیين دادرسی مدنی، ویژه ی دادگاههای عمومی و دادگاهه ای تجدیدنظر
استان و دیوان عالی کشور، برای رسيدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی و امور
حسبی است . پيش از این و نيز پيش از تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، این
قانون، ویژه ی محاکم حقوقی یک و دو بود و دادگاههای مدنی خاص، ناگزیر از پيروی
از این قانون نبودند و شيوه ی رسيدگی در آن دادگاهها تابع مقررات شرع بود.

.

.

.

.

.

ارسال نظر