آیين دادرسی کيفری 1

akbar

آیين دادرسی کيفری 1

تقسيم بندي مطالب :
مقدماتي
اصلي.
مطالب آيين دادرسي کيفري،
دريک باب تمهيدي وسه باب اصلي قابل طرح است:
باب تمهيدي-شناسايي وشکل گيري آئين دادرسي آيفري
بند اول- تعريف و موضوع آئين دادرسي آيفري
بند دوم- تاريخچه و سيستم هاي مختلف دادرسي آيفري
بندسوم-دادرسي کيفري درايران
بندچهارم-دادرسي کيفري دراسلام
بند پنجم- اهداف و نقش اجتماعي آئين دادرسي آيفري
بند ششم -ويژگيهاي آئين دادرسي آيفري
باب اول-سازمان وصلاحيت کيفري
فصل اول- شناسايي مراجع کيفري
گفتاراول- مراجع کيفري اداري
مبحث اول-ضابطان دادگستري
مبحث دوم-سازمان زندانها
گفتاردوم-مراجع کيفري قضايي
مبحث اول- دادسراها
مبحث دوم-دادگاهها
فصل دوم -صلاحيت مراجع کيفري
گفتاراول – تعريف و اصول حاآم بر صلاحيت
مبحث اول-تعريف صلاحيت
مبحث دوم-اصول حاکم برصلاحيت
گفتار دوم – اقسام صلاحيت
مبحث اول- صلاحيت اولي/اصلي
مبحث دوم -صلاحيت اضافي
گفتارسوم- حل اختلاف در صلاحيت
مبحث اول-قواعد حاآم برحل اختلاف در صلاحيت
مبحث دوم-ترتيب حل اختلاف درصلاحيت

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر