اركان عقد مضاربه در اسلام

tfh1368

اركان عقد مضاربه در اسلام

  چكيده  در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه ، كارعامل و سود در فقه اماميه ، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند . نتايج حاصل عبارت است از:1 - سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است. 2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست. 3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.برايشناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع كرد و مفاد ماده 2آنرا در نظر داشت.عامل،چون در حكم امين محسوب مي شود،بايد به طور متعارفعمل كند والاضامن خواهد بود. 4-سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت،شرط و عقد باطل است.  

ارسال نظر