استخراج عصاره گیاهان دارویی

akbar

استخراج عصاره گیاهان دارویی

اندازه گیری روغن در بذر
برای اندازه گیری روغن در بذر از روش وزنی استفاده شد . در این روش یک گرم بذر وزن می گردد و با میلی لیتر ان - هگزان و لیزوپروپانول که به نسبت حجمی 2:3 با هم مخلوط شده اند در یک هاون خرد شده و مخلوط به دست آمده توسط کاغذ صافی
درون بشری که از قبل وزن شده بود , صاف گردید . سپس هاون و دسته هاون با 6 میلی لیتر محلول ان - هگزان و ایزوپروپانول شستشو داده شده و مجددا صاف می گردد . محلول صاف شده پس از تبخیر ان - هگزان و ایزوپروپانول توزین میگ ردد . اختلاف وزن اولیه بشر ( بشر خالی ) و وزن ثانویه آن مقدار روغن موجود در یک گرم بذر را نشان می دهد . در نهایت مقدار روغن بر حسب میلی گرم به ازای گرم وزن تر بافت محاسبه گردید .
.
.
.
.
دانلود رایگان

ارسال نظر