الکتریسیته

tfh1368

الکتریسیته

فهرست:

1- ماده و ساختار آن

2- مقاومت

3- خازنها

4- ديودها

5- ترانزيستور

6- قانون اهم

7- رله

8- مغناطيس

9- منابع الكتريكي

10- مولتي متر

11- مدارهاي الكتريكي

12- توان الكتريكي

13- اصول نقشه خواني 

ارسال نظر