امواج الکترومغناطیس و سلامتی انسان

tfh1368

امواج الکترومغناطیس و سلامتی انسان

امواج الکترومغناطیس و سلامتی انسان
با گذشت لحظه ، لحظه هاي زمان، جهان دیگر همان جهان قبلی نیست، با
توجه به تحقیقات وسیع علمی که در اقسی نقاط جهان در حال انجام است،
جهان جدید، جهانی بسیار پیشرفته تر از چند لحظه قبل است. با توجه به این
شرایط، ابزار آلات و وسایل مورد استفاده بشر نیز مطابق با این وضعیت در
حال پیشرفت است.
امروزه از آنجایی که همه تلاشهاي محققان بر این رابطه استوار است تا مرزها
را بشکنند و صرفه جویی در زمان نمایند؛ لذا تحقیقات بر روي وسایل رادیویی
و کنترل از راه دور با سرعت بی سابقه اي در حال انجام است، مهمتر ازهمه،
کاربردهاي بسیار زیاد این تکنولوژي در عرصه هاي نظامی باعث آن شده تا
دولتها سرمایه گذاري هاي عظیمی را در این بخش انجام دهند ، شاید دیده
نشدن این امواج توسط چشم مصلحتی بوده است از طرف خداوند ، چرا که در
غیر اینصورت چشم ها از دیدن اینهمه تجمع امواج پیرامون خویش متحیر می
شدند، همانطوري که واضح است این تشعشعات رادیویی، ساتع شده از
دستگاههاي الکتریکی و دیجیتالی و کنترلی، خواه ناخواه با موجودات زنده
برخورد فیزیکی خواهند داشت و بقول اسلوس(محقق قرن شانزدهم میلادي):
"هر ماده اي که قابلیت تاثیر بر فرآیندهاي بیولوژیک را داشته باشد هم می
تواند مفید باشد و هم مضر" 

 

ارسال نظر