انواع سد و آب بند

akbar

انواع سد و آب بند

آب بند و انواع آن

آشنایی

مهندسان برای کاستن از احتمال گسیختگیهای ناشی از عملکرد آب زیرزمین، همواره درصدد اند تا بخش در حال حفاری راآبکشی و خشکنمایند. البته باید توجه داشت که کنترل نیروهای ناشی از نشت آب هم می‌تواند به هماناندازه در جلوگیری از گسیختگی موثر واقع شود. روشهای متنوعی را که برای کنترل نشت وفرار آب زیرزمینی وجود دارد، می‌توان به دسته های زیر تقسیم کرد که عبارتند از : آببندها و موانع ،سیستمهای آبکشی ،زهکشها ، صافی ها)فیلترها(

انواع سدها: سدهای خاکی سدهای سنگریز سدهای بتنی وزنی سدهای بتنی قوسی سدهای بتنی پشت بند دار سدهای لاستیکی سدمخزنی

ارسال نظر