بادام کاری دیم

akbar

بادام کاری دیم

فهرست 

مقدمه  
ويژگيهاي فيزيولوژيك بادام  
نياز آبي درخت بادام
آب قابل استفاده براي درخت بادام
مديريت ويژه باغها در شرايط ديم
نظامهاي جمع آوري آب
روشهاي مديريت آب در حوضه آبگير و حوضه نفوذ
روشهاي كاهش نفوذپذيري و افزايش روان آبي سامانه آبگير
روشهاي افزايش نفوذپذيري و كاهش روان آبي حوضه نفوذ
انتخاب منطقه و مكانيابي براي احداث باغهاي جديد ديم
حفر چاله هاي كاشت نهال
پركردن چاله ها با تركيب خاك مناسب
آماده سازي بذر
فصل مناسب كاشت بذر
فاصله كاشت
حفاظت اوليه نهالها
آبياري تكميلي
زمان انجام آبياري تكميلي
پيوند نهالها
تربيت و هرس
تغذيه درختان در شرايط ديم
آفتها، بيماريها و مبارزه با آنها
خلاصه مطالب
خودآزمايي
منابع

ارسال نظر