بازاریابی بانکی HSBC

9

بازاریابی بانکی HSBC

سیستم بین المللی مربوط به بازایابی بانک HSBC تصمیم گیری مشتری جهانی در معامله با Experian-Scorex را تعیین می کند. HSBC تکنولوژی مدیریت خریدار و مشتری از Experian-Scorex ، علوم تجزیه و تحلیل مربوط به تصمیم جهانی Experian ، برای حمایت از تصمیمات وام دادن بانک در سرتا سر دنیا را انتخاب کرده است. قرارداد مربوط به ابزار نرم افزاری مربوط به مدیریت روش فروشنده وابسته به UK است و در تمامی روشهای مدیریت تجارت جهانیHSBC در یک عملیات تبدیلی کامل شده در سال2009 موجود خواهد بود. دورهها و اصطلاحات مالی قرارداد مشخص نشده اند ، اما در یک مصاحبه با George Lennox ,   مدیر ارشد، اعتبار گروه و خطر در  HSBC توافق کرد که توصیف حرکت به صورت چند میلیون پوند ، معامله جهانی چند ساله خلاصه ای از آن اصطلاحات است. مطابق نظر Lennox، سیستم – انتخاب شده بعد از ارزیابی وسیع فروشنده که به متصدی HSBC اولیه با جایگزینی Fair Isaac منجر شد – بانک را قادر به استفاده از روشها و استراتژیهایی برای مشتریهای انحصاری توانا خواهد کرد هنگامی که آنها در خواست حساب یا اعتبار جدیدی می کنند. به طور اولیه ، بانک می خواهد از راه حلی در محیط تجاری جدید خود استفاده کند ، اما در طول زمان آن نرم افزار برای کمک به مدیریت روابط موجود را گسترش خواهد داد. مدیریت استراتژی به بانک توانایی گسترش موافق مدلهای سنجشی ، تقسیم  اوراق بهادار ، تصمیمات و عملیات برای کنترل و مدیریت روابط مشتری و توسعه کیفیت کنترل خطر را ارائه می کند. خود HSBC مطرح می کند که آن انتظار نرم کنترل انتخاب روشهای صحیح را دارد که به کنترل هر جنبه از روابط مشتری / محصول کمک می کند.

ارسال نظر