بدحجابی

tfh1368

بدحجابی

از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، جامعه بزرگی که در آن زندگی می کند، از یک نظر    
همچون خانه او است و حریم آن همچون حریم خانه او محسوب می شود. پاکی جامعه به پاکی او
کمک می کند و آلودگی آن، به آلودگی اش می افزاید! روي همین اصل در اسلام با هر کاري که
جو جامعه را مسموم یا آلوده کند به شدت مبارزه شده است؛ چرا که گناه، همانند آتش است.
هنگامی که در نقطه اي از جامعه این آتش روشن شود، بکوشیم آن را خاموش یا محاصره کنیم. اما
اگر به آتش دامن زنیم و آن را از نقطه اي به نقطه دیگر ببریم و یا آن را به حال خود واگذاریم،
حریق همه جا را فرا خواهد گرفت و کسی قادر بر کنترل آن نخواهد بود! از این گذشته عظمت گناه
در نظر مردم و حفظ ظاهر جامعه از آلودگی هاي خود سد بزرگی در برابر فساد است. اشاعه فحشا و
نشر گناه و تجاهر به فسق و تسامح در این موضوع، این سد را می شکند و گناه را در اذهان کوچک و
آلودگی به آن را ساده می نماید. بر همین مبنا حکومت اسلامی، موظف است جلوي منکرات را
بگیرد. این به معناي تحمیل به حجاب نیست؛ بلکه نوعی واکسینه کردن جامعه در مقابل بیماري هاي
روانی و معنوي است. در جامعه اسلامی همه وظیفه دارند به بهداشت روانی و سلامت روحانی توجه
کنند. این همان امر به معروف و نهی از منکر و نظارت ملی است. حاکمان اسلامی موظف اند موانع
رشد فضایل انسانی را از بین ببرند و این در حقیقت بستر سازي براي سلامت روانی جامعه است و در
زمان پیامبر و امام علی(ع) نیز هرچند زنان بدحجاب وجود داشته؛ اما قرآن با این پدیده برخورد کرده
است، به دنبال آن دیگر آنها نمی توانستند هر طور دلشان خواست در اجتماع ظاهر شوند؛ حتی اقلیت
هاي مذهبی نیز موظف به رعایت مقررات اسلامی در جامعه اسلامی بوده اند.
کیفیت رفتار اجتماعی زن مورد توجه قرار گرفته « احزاب » و 34 و 59 سوره « نور » در آیات 31 سوره است. نیز از آیات امر به معروف و نهی از منکر می توان استفاده کرد که جلوي هر گونه منکر و
زشت، باید ایستاد و اجازه ظهور و بروز به آن نداد.
در هر صورت هنجارهاي دینی در جامعه را باید به اجرا گذاشت و نمی توان تنها به عقیده و میل مردم
اکتفا کرد. فکر کنید چقدر از مردم حاضرند با میل و رغبت و از روي اعتقاد، از رشوه گرفتن و
اختلاس اجتناب کنند؟ چقدر حاضرند از شراب و زنا با میل و رغبت احتراز نمایند تا آنها را آزاد
گذاشت که در عمل هم با میل و رغبت وظایف خویش را اجرا کنند!؟ این موضوع منحصر به کشور
ما نیست. در هر کشوري یک سلسله دستوراتی است که به اجبار آنها را به اجرا می گذارند. در
کشوري مثل فرانسه  که آن را مهد آزادي می شمارند  چگونه به اجبار دختران را وادار به بی
حجابی می کنند تا به مدرسه یا دانشگاه راه یابند! تفاوت در جامعه اسلامی و غیراسلامی در نوع
هنجارها است؛ نه چگونگی برخورد با آنها.
بسیاري از حکمت ها و فلسفه هاي حجاب امروزه روشن شده است؛ از جمله:
1.    پوشش امري غریزي و فطري براي بشر است. کاوش هاي باستان شناسی نشان می دهد که از دیر
زمان بشر در حد امکان نسبت به مسئله پوشش اهتمام ورزیده است و همه صاحبان ادیان نیز آن را
سرلوحه عمل قرار داده اند.
2.    مستور بودن زیبایی ها و جاذبه هاي جنسی زن و مرد، آنها را از معرض دید و طمع ورزي شهوت پرستان هرزه محافظت می کند و امنیت و بهداشت روانی جسمی آنان را تأمین می کند.

 

ارسال نظر