بررسی انواع تنش ها در انگور

akbar

بررسی انواع تنش ها در انگور

فرآیندهایی که منجر به حفاظت نوری برگهای انگوردر مقابل دمای پایین میشود :

دردماهای پایین زیر 15 درجه، نسبت فتوسنتزی جذب co2 کاهش می یابد. 

 بیش از20%انرژی که برای انتقال الکترون صرف میشود توسط تنفس نوری وقتی که با هدایت مزوفیل مواجه میشود اسراف میشود.  

دماهای پایین میتواند توانایی فتوسنتزی co2 اشباع شده برگهادربسیاری از گونه های گیاهی را محدود کند  زیرانسبت نوری جذب شده که برای فرآیندفتوشیمیایی زیاداست، افزایش یافته است. 

 فتوسیستم هااهداف اولیه برای غیرفعال سازی نوری و سرمای القاشده هستند. 

 بازدارندگی فتوسیستم 1 به طورمعمول درمناطق گرمسیری یا نیمه گرمسیری هستند رخ می دهدوبه نظرمی رسدکه درجه بالایی ازحساسیت سرمایی راالقا می کند.

برگهای انگور در مزرعه نسبت به غیرفعال سازی نوری خالص فتوسیستم 2 ودمای پایین القا شده باتوجه به فلورسانس کلروفیل بالا و ذخیره بالا برگشت پذیرهستند. 

مکانیسم های حفاظت نوری برای جلوگیری ازغیرفعال سازی نوری  فتوسیستم 2 در طول سرمازدگی شامل تنفس، چرخه آب و چرخه زانتوفیل است.

پروتئین  D1 در مرکز عمل فوتوسیستم 2 یک هدف ابتدایی و اولیه برای تخریب اکسیداتیو است. 

گیاهانی که قادر به نگهداری نسبتهای بالای جایگزینی پروتئین D1 که تخریب شده هستند تمایل به نشان دادن کاهش کمتری در کارایی کوانتوم 02 یا FV/Fm  دارند.

.

.

.

.

ارسال نظر