بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

akbar

بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

چکیده

    آنچه در این مقاله می خوانید معرفی نرم افزار به عنوان یک صنعت و بررسی وضعیت آن در کشور می باشد. در این راستا ابتدا به عنوان یک نمونه وضعیت صنعت نرم افزار در کشور هلند بررسی شده است. سپس به بررسی وضعیت کنونی صنعت نرم- افزار در ایران پرداخته شده و سرانجام راهکارهایی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد شده است.

 

1- مقدمه

     مهمترین مشکلی که در بررسی وضعیت نرم افزار در ایران وجود دارد کمبود منابع و پراکندگی آنهاست . با وجود پیشینه 40 ساله صنعت نرم افزار در ایران ، تحقیقات کمی در مورد وضعیت آن صورت گرفته است و اگر هم تحقیقی شده بیشتر به صورت کیفی بوده است و بر مشکلات موجود و پیشنهاد راهکارها تاکید کرده است. شاید به این دلیل که بازار نرم افزار پراکنده است و سازمان یافته- نیست.

 

2- تعریف نرم افزار

    نرم افزار در معنای عام کلمه به کلیه روش ها و داده ها و هر آنچه که  منجر به ایجاد آگاهی می شود اطلاق می شود ]انفورماتیک 73[. این تعریف کلی است و شامل نرم افزار کامپیوتری نیز می شود.

     طبق تعریف انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) نرم افزار کامپیوتری عبارت است از برنامه های کامپیوتری ، رویه ها ، دستورالعمل ها و مستندات اجتماعی در رابطه با آنها و همچنین اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم کامپیوتری.

     نرم افزار را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند. در این مقاله ما به دو دیدگاه "پیچیدگی" و "لایه های نرم افزار" اشاره می کنیم.

 

2-1-  طبقه بندی نرم افزار از نظر پیچیدگی

      عوامل پیچیدگی نرم افزاردو دسته هستند:

الف) کمی

1-    تعداد نفرات لازم برای طراحی و تولید

2-    زمان مورد نیاز

3-    هزینه

4-    تعداد دسترالعمل برنامه

ب) کیفی

            1- ضریب اطمینان بالا

            2- سهولت استفاده

            3- قابلیت های برنامه

 

     پیش از ادامه بحث دو واژه "محصول" و "سیستم"  را تعریف می کنیم :

محصول: برنامه ای که برای آن مستندات کافی تهیه شود ، استانداردهای لازم رعایت شود و استفاده از آن با سهولت انجام شود.

سیستم : مجموعه ای از چند برنامه که با استفاده از یکدیگر کاری انجام می دهند.

     یک سیستم نرم افزاری سه برابر یک برنامه نرم افزاری پیچیدگی دارد. یک برنامه نرم- افزاری محصولاتی نیر سه برابر یک برنامه نرم افزاری پیچیدگی دارد. و بالاخره یک سیستم نرم افزاری محصولاتی نه برابر یک برنامه نرم افزاری پیچیدگی دارد. ]انفورماتیک 73[

.

.

.

.

.

.

ارسال نظر