بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها

akbar

بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها

بيماري های اشاره شده در آموزش عبارت اند از  :
  •  زنگ درختان ميوه هسته دار
  •  زنگ زرد گندم
  •  زنگ سياه گندم
  •  سياهك پنهان گندم
  •  سياهك آشكار گندم
  •  سياهك ذرت
  فایل موجود در قالب pdf  ارائه گردیده و برای اجرای فایل مذکور نیازمند  نرم افزار Acrobat reader و یا نرم افزارهای مشابه  میباشید  

ارسال نظر