بیماری های چمن

akbar

بیماری های چمن

لکه برگی و Melting out   

 لکه   حلقوی   نکروتیک Necrotic  Ring  Spot

لکه زرد ریزوکتونیا ( Rhizoctonia yellow patch ) 

لکه تابستانه ( Summer patch )

لکه دلاری اسکلروتینیا    ( Sclerotinia Dollar Spot )

.

.

.

.

.

ارسال نظر