تاثیرپذیری آب از مفاهیم انسانی

akbar

تاثیرپذیری آب از مفاهیم انسانی

دكتر ماسارو ايموتو محقق ژاپني با انتشار يافته‌ هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌ هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثير پذيرند.  نظريه اين محقق ژاپني كه تا كنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست‌ شناسي مورد تأييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه‌ هاي فراواني از كريستال‌ هاي منجمدشده آب و مقايسه آن با يكديگر است. تاثير دعا: دكتر ايموتو از عده اي خواستند كه در كنار سد فوجي وارا بايستندودعا بخوانند وآب را قبل وبعد از دعا آزمايش كردند.    
دانلود رایگان

ارسال نظر