تجزيه و تحليل حساسيت به روش TOPSIS

akbar

تجزيه و تحليل حساسيت به روش TOPSIS

فهرست
.1 مقدمه
.2 مراحل انجام پروژه
 شناخت دقيق روش تصميم گيري TOPSIS .
 ايجاد روش هاي تجزيه و تحليل حساسيت در TOPSIS .
 تهيه نرم افزار کاربردي مناسب.
.3 حل يک مثال به کمک نرم افزار
.4 جمع بندي و نتيجه گيري

مقدمه
رشد روزافزون دانش بشري در مسير حاضر، پيچيدگي و وسعت فعاليت ها، سازماني شدن و انجام فعاليت ها به صورت گروهي
و دسته جمعي باعث بوجود آوردن موارد بسيار گوناگون انتخاب و اهداف بسيار مختلف و گاهاً متناقض در امر تصميم گيري شده است.

امر تصمیم گیري براي هر انسان در هر روز چندین و چند بار رخ مي دهد، ولي اين موضوع براي حرکت هاي جمعي و به خصوص براي مدیران امري متفاوت است .

با توجه به وسعت آثار حاصل از تصمیم گیري، اهمیت به امر تصمیم گیري بیش از پیش حساس و قابل توجه مي نماید.

علت انتخاب موضوع
• عدم وجود تجزيه و تحليل حساسيت در روش TOPSIS جهت سنجش اعتبار پاسخ بدست آمده
• عدم وجود نرم افزار مختص اين روش که از حجم بالاي عمليات جلوگيري نمايد.
• نبود يک روش قابل فهم آسان و کارا به همراه نرم افزار حمايت کننده آن براي مديران جهت کمک به تصميم گيري

.

.

.

.

.

 

ارسال نظر