جزوات آزمون استخدامی شرکت نفت_بهره برداری

517

جزوات آزمون استخدامی شرکت نفت_بهره برداری

جزوه بهره برداری شرکت ملی حفاری

کاملترین جزوه بهره برداری

قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی نفت- دواطلبان کنکورنفت

و شرکت کنندگان آزمون استخدامی شرکت ملی نفت

به انضمام بخش نمودار گیری و لاگینگ

ارسال نظر