جزوه اقتصاد صنعتی

tfh1368

جزوه اقتصاد صنعتی

توضیحات : این جزوه که گردآوری شده از کتاب اقتصاد صنعتی است به شش قسمت تقسیم شده و شامل تیتر های کلی زیر می باشد:
تعریف اقتصاد صنعتی
مفهوم بازار و طبقه بندی آن
رقابت و انحصار
قدرت بازاری
شاخص های قدرت انحصاری
روش های اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار
صرفه های مقیاس
تبعیض قیمت
 

ارسال نظر