حسابداری شرکتهای بیمه

akbar

حسابداری شرکتهای بیمه

به نام آنكه جان را فكرت آموخت فهرست مطالب فصل 1 : مروري بر اصول و مفاهيم حسابداري 5 1 . مقدمه 6 2 . حسابداري چيست؟ 6 3 . اصول و مفاهيم حسابداري 6 4 . مفروضات محيطي حسابداري 8 5 . اصول حسابداري (اصول اجرايي حسابداري) 9 6 . محدوديت هاي اجرايي (ميثاق هاي محدودكننده) 10 7 . اصطلاحات كاربردي در حسابداري شركت هاي بيمه 12 8 . خصوصيات و ويژگي هاي صنعت بيمه 14 فصل 2 :ويژگي هاي مالي و حسابداري شركت هاي بيمه 17 1. جايگاه حسابداري در شركت هاي بيمه 18 2. تفاوت هاي مهم بيمه گري با ساير فعاليت هاي اقتصادي 18 3. شناسايي درآمدها و هزينه ها در مؤسسات بيمه 21 4. معافيت ها و امتيازات بيمه در قانون ماليات هاي مستقيم 25 5. هزينه هاي قابل قبول 25 فصل 3 :حسابداري عمليات بيمه اي مستقيم 27 1. حسابداري عمليات بيمه اي مستقيم 28 1-1 . شناخت درآمد حق بيمه 28 1. عمليات حسابداري صدور بيمه نامه 29 -2 1. تغييرات در شرايط بيمه نامه 30 -3 1. مخارج تحصيل بيمه نامه 32 -4 1. ذخيرة حق بيمه يا حق بيمة تحقق نيافته (عايد نشده) 32 -5 1. روش هاي محاسبه و برآورد حق بيمة تحقق نيافته (ذخيرة حق بيمه) 37 -6 3 1. نكاتي در مورد حق بيمة تحقق نيافته (ذخيرة حق بيمه) 40 -7 1-8 . خسارت 42 1-9 . شناخت خسارت 43 1-10 . عمليات حسابداري خسارت 43 1-11 . بازيافت خسارت (ريكاوري) 44 1-12 . خسارت معوق 45 1-13 . عمليات حسابداري خسارت معوق 46 1-14 . نكاتي در مورد خسارت معوق 47 1-15 . نسبت خسارت و ضريب خسارت 48 1-16 . ذخيره تكميلي (ذخيره تكميلي حق بيمه) 49 1-17 . گزارشگري ذخاير بيمه اي 50 2. حسابداري شعب در شركت هاي بيمه 53 2-1 . شعبه و نمايندگي فروش 53 2-2 . سيستم هاي حسابداري شعب 53 2-3 . سيستم حسابداري غيرمتمركز 53 2-4 . ثبت هاي حسابداري در سيستم حسابداري غيرمتمركز 55 2-5 . سيستم حسابداري متمركز 62 2-6 . ثبت هاي حسابداري در سيستم متمركز 63 فصل 4 : حسابداري عمليات بيمه اي اتكايي 65 1. مقدمه 66 2. تعاريف و اصطلاحات 66 3. روش هاي انجام عمليات بيمه اتكايي 67 4. تقسيم بندي فني انواع بيمه اتكايي 68 5. بيمه هاي اتكايي اجباري در ايران 71 6. عمليات حسابداري بيمه هاي اجتماعي 72 7. كارمزد اتكايي ثابت و متغير 77 8. بيمه اتكايي مجدد 78 9. مشاركت در منافع اتكايي 78 4 10 . روش هاي مشاركت شركت بيمه واگذارنده در منافع بيمه گر اتكايي 79 11 . سود سپرده اتكايي 79 12 . ذخاير فني در بيمه هاي اتكايي 80 13 . ذخاير فني بيمه هاي اتكايي قبولي 80 14 . ذخاير فني بيمه هاي اتكايي واگذاري 81 فصل 5 : صورت هاي مالي شركت هاي بيمه 85 1. اجزاي صورت هاي مالي شركت هاي بيمه 86 2. نحوه تنظيم و ارائه صورت هاي مالي 87 3. نمونه صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي شركت هاي بيمه 88 4. صورت هاي مالي شركت بيمه نمونه (سهام عام) 116 پيوست : مقررات مالي 119 استاندارد حسابدارى شماره 28 - فعاليت هاي بيمه عمومي 120 آيين نامه شماره 58 - چگونگي لحاظ كردن ذخاير فني در حساب هاي مؤسسات بيمه 129

ارسال نظر