حسابداری شرکتهای تضامنی

tfh1368

حسابداری شرکتهای تضامنی

حسابداری شرکتهای تضامنی
تشکیل شرکت تضامنی
 در شرکتهای تضامنی شرکاء حداقل 2 نفر جهت تشکیل شرکت لازم است . سرمایه هر یک از آنها بصورت نقد یا غیر نقد به مالکیت شرکت درآمده که لازم است سرمایه غیر نقد مورد قبول ارزیابی و کارشناسی گردیده و به عنوان سرمایه در شرکت ثبت گردد. در شرکتهای تضامنی سرمایه شرکاء با عنوان اسمی هر شریک در دفاتر ثبت می گردد.
نقد/بانک $$$
دارایی ها $$$ ← ( آورده غیر نقد )
 سرمایه x $$$
 سرمایه y $$$
 ممکن است شرکت تضامنی از ادغام دو موسسه انفردی تشکیل شده باشد که در این حالت سرمایه هر شرکت با توجه به دارایی ها و بدهی های نامبرده بر اساس معادله حسابداری تشکیل و ثبت می گردد. در این شرایط ثبت فوق بصورت زیر تغییر خواهد یافت:
نقد/بانک $$$
دارایی ها $$$ ← ( آورده غیر نقد )
 بدهی ها $$$
 سرمایه x $$$

 

ارسال نظر