حقوق قرارداد

tfh1368

حقوق قرارداد

ماده 10 -  قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .  فصل اول :  مفاهیم مفهوم اراده   واژه اراده دست كم به دو معنى استعمال مى‏شود یكى خواستن و دوست داشتن و دیگرى تصمیم گرفتن بر انجام كار چیزهایى كه متعلق خواست و محبت ‏شخص قرار میگیرد ممكن است اشیاء عینى و حتى خارج از حیطه قدرت و فاعلیت وى باشد مانند محبتى كه انسان به اشیاء زیبا و لذت‏بخش دنیا دارد (تریدون عرض الدنیا) و ممكن است افعال اختیارى خودش باشد مانند دوست داشتن كارهاى خوب و شایسته‏اى كه انجام مى‏دهد و ممكن است افعال اختیارى دیگران باشد یعنى دوست داشته باشد كه فاعل مختار دیگرى با اختیار خودش كارى را انجام بدهد و در این صورت آن را اراده تشریعى مى‏نامند چنانكه صورت دوم و نیز تصمیم گرفتن بر انجام كار خودش را اراده تكوینى مى‏نامند و اما اراده فرمان دادن و وضع قوانین و مقررات در واقع اراده تشریع است نه اراده تشریعى و نوعى اراده تكوینى بحساب می آید  دقت ‏شود 

ارسال نظر