دانلود کتاب سینوهه _ طبیب مخصوص فرعون

akbar

دانلود کتاب سینوهه _ طبیب مخصوص فرعون

من عقیده دارم که انسان تغییر نمی کند ولو یکصد هزار سال از او بگذرد . یک انسان را اگر در رودخانه فرو کنید ، به محض اینکه لباس های او خشک شد ، همان است که بود . یک انسان را اگر گرفتار اندوه نمایید از کرده های گذشته پشیمان می شود ، ولی همینکه اندوه او از بین رفت ، به وضع اول برمی گردد و همانطور خودخواه و بی رحم می شود . چون شکل و رنگ بعضی از اشیاء و کلمات بعضی از اقوام تغییر می کند و بعضی از اغذیه و البسه امروز متداول می شود که دیروز نبود ، مردم تصور می نمایند که امروز غیر از دیروز است . ولی من می دانم چنین نیست و در آینده هم مثل امروز و مانند دیروز کسی حقیقت را دوست نمی دارد . بنابراین نمی خواهم کسی کتاب مرا بخواند و میل دارم که در آینده گمنام بمانم . هزاران سال است که کاهنین مصری به استناد نوشته های کتاب اموات که خودشان آنها را نوشته اند ولی می گویند از طرف خدایان نازل شده , مردم را برده ی خود کرده اند و تمام مزایای مصر در اختیار آنهاست و برای اینکه نگذارند حماقت مردم اصلاح شود می گویند هر کلمه از کتاب اموات , علاوه بر اینکه در زمین نوشته شده در آسمان هم نزد خدایان تحریر گردیده و محفوظ است و هرگز از بین نخواهد رفت .

ارسال نظر