دستورالعمل اجرایی تولید توت فرنگی

akbar

دستورالعمل اجرایی تولید توت فرنگی

شامل :

مکان و شرایط اقلیمی مناسب برای کشت توت فرنگی

آماده سازی خاک و تهیه بستر کشت

سیستم های کشت

سیستم کشت در هوای آزاد

تهیه نشای توت فرنگی

خصوصیات نشای استاندارد توت فرنگی

و ...

دانلود رایگان

ارسال نظر