دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی بستری

akbar

دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی بستری

بسم الله الرحمن الرحيم  
عنوان صفحه
مقدمه 3
تعریف انواع قرارداد در بیمه های تکمیلی 3
پذیرش اسناد 4
نحوه کنترل اسناد بیمارستان های خصوصی طرف قرارداد بیمه مکمل و غیرطرف قرارداد با بیمه پایه 4
نحوه کنترل اسناد بیمارستان های خصوصی که با بیمه مکمل و بیمه پایه قرارداد دارند 6
نحوه کنترل اسناد بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 6
نحوه کنترل و پذیرش اسناد بستری خسارت متفرقه انفرادی 7
نحوه کنترل اسناد بیمارستانی بیمه شدگانی که خارج از کشور تحت درمان قرار گرفته اند 8
نحوه رسیدگی و محاسبات فنی هزینه های بیمارستانی 8
محاسبه تخت روز 9
محاسبه حق العمل پزشک جراح 10
کلیات جراحی در کتاب کالیفرنیا 11
ضوابط و محاسبه حق الزحمه کمک جراح 16
ضوابط و محاسبه بیهوشی و بی حسی 16
ضوابط و نحوه محاسبه هزینه اتاق عمل 20
ریکاوری 20
لوازم مصرفی اتاق عمل 20
ضوابط و نحوه محاسبه ویزیت و مشاوره 21
نحوه محاسبه سایر خدمات مندرج در صورت حساب بیمارستانی 22
نحوه محاسبه هزینه ارتز و پروتز که در خارج از بیمارستان تهیه می شود 24
نحوه محاسبه هزینه لوازم یکبار مصرف 24
نحوه محاسبه هزینه دارو و لوازم پزشکی مصرفی در بخش 25
نحوه محاسبه هزینه تصویربرداری 26
نحوه محاسبه هزینه آزمایشگاه 26
نحوه محاسبه هزینه فیزیوتراپی 27
نحوه محاسبه هزینه آندوسکوپی 27
نحوه محاسبه هزینه رادیوتراپی 27
نحوه محاسبه هزینه شیمی درمانی 28
دیالیز 28
تشکیل پرونده 29
نحوه رسیدگی و محاسبه فنی هزینه های جراحی در مراکز جراحی محدود 29
نحوه رسیدگی زایمان و سزارین 30
نحوه رسیدگی کلیه و مجاری ادراری 30
نحوه رسیدگی هزینه لیزیک چشم 30
نحوه محاسبه هزینه های نازایی 31
نحوه محاسبه تهیه اعضای پیوندی 31
نحوه رسیدگی به اسناد خارج از کشور 32
نحوه محاسبه هزینه آمبولانس 32
استثنائات بیمه مکمل درمان 32
حسابداری اسناد پزشکی و ثبت هزینه 33
       

ارسال نظر