دفاع مشروع در فقه ، حقوق

tfh1368

دفاع مشروع در فقه ، حقوق

  مختصري كه پيش رو داريد  مربوط است به دفاع مشروع ، كه از جمله مباحث حقوقي مي باشد . در حقوق جزاي اسلام نيز مساله دفاع مشروع ، با اينكه از اهميت خاصي برخوردار است، منتها تحت عناوين و مباحث گوناگون  منتهي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. لذا به خاطر همين پراكندگي مباحث و مطالب در رابطه با دفاع مشروع و عدم دستيابي خوانندگان  محترم به اين مباحث و منابع ،   در اين مختصر سعي بر اين شده قواعد و مباحث دفاع مشروع و چگونگي طرح آن در محاكم گردآوري شده و مورد بحث و مطالعه  قرار گيرد.    در اين مختصر ، احكام و قواعد دفاع مشروع از ديدگاه مذاهب هفتگانه اسلامي ، يعني اماميه شافعي ، مالكي ، حنفي ، حنبلي ،  زيدي و ظاهري و همچنين از ديدگاه حقوقدانان و قوانين عرفي جديد مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است .    اما فايده بحث اينكه ، همانطور كه مي دانيم دفاع مشروع نقش و تاثير بسزائي در مبارزه با جرم و منع مجرمان از جنايت دارد . به خاطر اينكه هر گاه جاني بداند در صورت تجاوز به حقوق مورد حمايت قانون ، به طور مستقيم مواجه با دفاع مجني عليه  خواهد شد و همچنين  بداند مدافعي كه با وجود تمامي شرايط دفاع ،  از نفس ، مال يا عرض و ناموس خود دفاع مي كند ، هيچگونه مسئوليتي در برابر ايراد هر گونه آسيب و زياني به متجاوز ندارد ، از ارتكاب جنايت و تجاوز خودداري خواهد كرد و در نتيجه تا حدودي آمار جرم و جنايت سير نزولي را به خود خواهد گرفت. مقدمه  فصل اول:   كليات فصل دوم: شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع             مبحث اول : خطر                  شرايط خطر                  غير مشروع بودن خطر                  حال بودن خطر                  حقيقي بودن خطر            مبحث دوم : عمل دفاعي                شرط ضرورت عمل دفاعي                 تناسب عمل دفاعي فصل سوم: موضوع تجاوز  در دفاع مشروع و احكام آن            دفاع  از نفس            دفاع از ناموس            دفاع  از مال فصل چهارم: دفاع از نفس ،  ناموس و مال غير            مبحث اول : دفاع از نفس غير           مبحث دوم : دفاع از ناموس غير           مبحث سوم : دفاع از مال غير  فصل پنجم: اعمال در حكم دفاع مشروع         معافيت مرتبك از مجازات قتل عمدي  در مقام دفاع از شخص به حكم دادگاه         معافيت مرتكب قتل و ضرب و جرح از مجازات در مقام دفاع از مال به حكم دادگاه       قتل سارق مسحل و قطاع الطريق         دفاع در مقابل سارقي كه سرقتش ، سرقت جامع الشرايط  حد نباشد فصل ششم : دفاع از متجاوز در حال تجاوز او به نفس ، مال و ناموس خود فصل هفتم: مطالعه  و بررسي خودكشي در حقوق عرفي و دفاع از  آن فصل هشتم: اثبات دفاع مشروع         مبحث اول : بنيه  و كيفيت اقامه آن          مبحث دوم : سوگند         مبحث سوم : علم قاضي فصل نهم: مسئوليت مدافع فصل دهم: حكم هجوم دوجانبه  فصل يازدهم: تجاوز كردن از حد دفاع مشروع نتيجه  

ارسال نظر