دیلمیان

tfh1368

دیلمیان

دیلمیان
دیلمی نام قوم و گویشی در منطقه کوهستانی گیلان بود به نام دیلمستان. «زیاریان» و
«بویهایان»، دو خاندان دیلمی از نواحی مازندران و گیلان بودند که توانستند در بخش
بزرگی از ایران حکومت کنند. در واقع، بعد از حکومت نیمه مستقل طاهریان و پس
از صفاریان و در ایام امارت امري سامانی در ماوراءالنهر، خانوادههاي از مازندران و
سپس گیلان توانستند بر قسمت عمده ایران غربی، یعنی از خراسان تا بغداد تسلط
یابند. حکومت این خانوادهها به دو نام مشخص و دو دوره پی در پی در تاریخ شهرت
یافته: زیاریان (آل زیار) و دیلمیان (بویه ایان، آل بویه).

 

ارسال نظر