رابطه آب،خاک،گیاه

tfh1368

رابطه آب،خاک،گیاه

رابطه آب ، خاک ، گياه پتانسیل آب آب قابل استفادهٔ خاک جذب و حرکت آب  تبخیر و تعرق ( Evapotransopiration ) عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق تبخیر و تعرق بالقوه ( Potential evapotranspiration ) تنش کمبود رطوبت تنظیم فشار اسمزی Osmotic adjustment عکس‌العمل روزنه‌ها به تنش رطوبت اثرات تنش آب بر عملکرد بازده مصرف آب خاک گياه علفى سريع‌الرشد عمدتاً از آب تشکيل شده است. محتوى آب گياه بين ۷۰ تا ۹۰% مى‌باشد که بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت موردنظر و محيط، متفاوت است. آب براى بسيارى از فعاليت‌هاى گياهى لازم است:        

ارسال نظر