رسیدگی به اسناد پزشکی بر اساس طرح سلامت

tfh1368

رسیدگی به اسناد پزشکی بر اساس طرح سلامت

دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی برنامه تحول نظام سلامت

"ستاد کشوري اجراي برنامه تحول" 

فهرست مطالب:

مقدمھ: 
مواد قانونی :  
تعاریف :  
فرایند نظارت و رسیدگي بھ اسناد پزشكي برنامھ  
١ - مرحلھ پذیرش  
٢ - مرحلھ ارائھ خدمات 
٣ - ارائھ خدمات در زنجیره تامین خدمات (زنجیره ارجاع دانشگاھی) 
۴- رسیدگي بھ اسناد (رسیدگي مرحلھ دوم)  
۵-رسیدگی حسابداری بھ صورتحسابھای یارانھ سلامت  
۶- ارائھ گزارش  
برنامھ دوم: برنامھ ترویج زایمان طبیعي و زایمان بدون درد 
الف: اسناد مثبتھ(اسناد مثبتھ بھ معنی اسنادی کھ نشان دھنده ارائھ خدمت بھ بیمار می باشند)  
ب: رسیدگی بھ اسناد 
ج: موارد خارج از پوشش برنامھ  
د: حسابداری اسناد  
برنامھ سوم: برنامھ ارتقاي كیفیت ویزیت در بیمارستانھای تابعھ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 
الف : اسناد مثبتھ  
ب: رسیدگی بھ اسناد  
ج: موارد خارج از پوشش برنامھ 
د: حسابداری اسناد  
برنامھ چھارم: برنامھ ارتقاي كیفیت ھتلینگ در بیمارستانھای تابعھ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 
الف: اسناد مثبتھ  
ب: رسیدگی بھ اسناد  
ج: موارد خارج از پوشش برنامھ  
د: حسابداری اسناد  
برنامھ پنجم: حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کشور  
الف: اسناد مثبتھ 
ب: رسیدگی بھ اسناد  
ج: موارد خارج از پوشش برنامھ  
د: حسابداری اسناد   

مقدمھ: باتوجه به تاکید سند برنامه پنجم توسعه کشور وبه منظور حفاظت مالی شهروندان دربرابر هزینه هاي سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت مستقیم بیماران بستري شده واجد بیمه پایه به 10% و 5% از کل هزینه هاي بستري و جلوگیري از ارجاع بیماران براي خرید دارو و تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستري توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اجرا گردید و با تصریح مواد قانونی وظیفه رسیدگی به اسناد تنظیم شده یارانه سلامت بر عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شد. بنابراین در راستاي ایفاي این نقش قانونی نسبت به تدوین دستورالعمل رسیدگی به اسناد یاد شده در قالب مجلد فعلی اقدام گردید. دستورالعمل حاضر مشتمل بر ضوابط و مقررات رسیدگی به اسناد پزشکی مجموعه برنامه هاي تحول نظام سلامت است که به ضوابط و مقررات نظارت و رسیدگی به اسناد پزشکی، در برنامه هاي تحول نظام سلامت می پردازد. 

 

ارسال نظر