روش هاي مقابله با سرمازدگی در باغات درختان میوه

akbar

روش هاي مقابله با سرمازدگی در باغات درختان میوه

مقدمه:

سرما و یخ بندان از جمله پدیده هاي طبیعی هستند که خسارت هاي فراوانی در برخی از سال ها به باغات میوه وارد می نمایند آسیب هاي ناشی از سرما در درختان خزاندار بسته به نوع گونه و رقم متفاوت بوده و این عمل غالبا ناشی از سرماي زودرس بهاره می باشد. براي هرگونه و رقم نه تنها درجه حرارت مطلوب وجود دارد بلکه مراحل رشد و فعالیت هاي گوناگون گیاهان، داراي حرارت هاي ایده ال و همچنین محدوده حرارتی کشنده و حداقل و حداکثر می باشد. کاهش دما از آستانه تحمل حداقل گیاه می تواند خسارت زا باشد باغداران کاملاً از نتایج زیان بار عدم مقاومت درختان در برابر سرماي زمستان مطلع هستند بنابراین شناخت از چگونگی وقوع سرما و یخبندان و علایم ناشی از وقوع این پدیده در هر ناحیه می تواند برنامه ریزان کشاورزي و خود باغداران را بمنظورکاهش خسارت سرما راهنمایی و کمک نماید خوشبختانه پیشرفت هاي دانش بشري در علوم مختلف از جمله هواشناسی و تحلیل داده هاي حاصل از تغییرات جوي امکان پیش بینی یخبندان هاي فصلی را فراهم نموده بنحوي که باغدارن با بکارگیري برخی تدابیر، تا حدودیمی توانندخسارت هاي احتمالی را کاهش دهند.

تعریف سرمازدگی و یخ زدگی: سرمازدگی عبارتست از تغییرات فیزیکی و یا فیزیولوژیکی انگیخته شده در اثر روبرو شدن اندام هاي مختلف گیاه با دماه هاي پایین و بالاتر از نقطه انجماد ( بین 0تا 10 درجه سانتی گراد) که با پیدایش علایم بکار می رود. به صدمات ناشی Chilling Injury و Chilling Damage همراه است و مترادف با واژه هاي گفته می شود، صدمات یخ زدگی عمدتا ناشی از Freezing از دماي زیر صفر درجه سانتیگراد یخ زدگی یا ایجاد کریستال هاي یخ در آوندهاي گیاه است که بسرعت در تمامی اندام ها گسترش می یابد.

انواع سرما و یخ زدگی:

الف)سرمازدگی انتقالی(جبهه اي یا سیکلونی): به سرمایی که در اثر هجوم یک جریان سرد و قطبی و عبور آن از یک منطقه پیش می آید و موجب کاهش شدید و ناگهانی درجه محیط به چندین درجه زیر صفر می شود اطلاق می گردد این جریان بیشتر در دوران رکود درختان میوه (زمستان) بوقوع می پیوند.

ب) سرمازدگی تشعشعی: سرما و یخبندانی که کاملا منطقه اي بوده و در یک محدوده معین بدون اینکه هواي سرد از سایر نقاط به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از سطح زمین در همان محل بوجود می آید این نوع سرمازدگی بر خلاف نوع اول همواره در شب هاي ساکت و آرام بدون ابر و باد ظاهر می شود. بسته به نوع فصل نیز خسارت وارده متفاوت می باشد به عبارتی زمان وقوع سرما نیز پراهمیت بوده و براین اساس تقسیم بندي زیر صورت گرفت است .

سرمازدگی دیررس بهاره سرماهاي بهاره خیلی خطرناك تر از از یخبندان هاي اوائل پائیز می باشند این نوع سرمازدگی بیشتر در مناطق معتدله رخ داده و باعث خسارت به گل و میوه می گردد زیرا گل ها و میوه هاي جوان حساستر از میوه هاي رسیده می باشند. امکان وقوع سرماي بهاره در موقع باز شدن گل هاي درختان وجود دارد طول مدت این نوع سرما کوتاه بوده و از چند ساعت تا حداکثر سه روز بیشتر نیست . حساسیت ب ه سرماي دیررس بهاره به ترتیب: میوه کوچک>گل کاملا باز شده > گل نیمه باز > جوانه هاي باز نشده می باشد بنابراین در مورد میوه هاي مانند بادام ،زردآلو و هلو که داراي نیاز سرمایی کمتري می باشند توصیه می شود از ارقام دیرگل استفاده شود. بمنظور پی بردن به خسارت سرمازدگی دیرس بهاره تخمدان گلها و میوه هاي کوچک معاینه می شوند که در صورت سبز بودن می توان نتیجه گرفت که گل یا میوه اسیب ندیده است.

.

.

.

ارسال نظر