زنای محصنه شرایط مجازات

tfh1368

زنای محصنه شرایط مجازات

مقدمه براي‌ اين‌ بزه‌ اشكال‌ گوناگوني‌ در حقوق‌ اسلامي‌ ذكر شده‌ كه‌ عبارتنداز: زناي‌ زني‌ با كودك‌ زناي‌ مردي‌ با كودك‌ يابا ديوانه‌ زناي‌ مُكرَه‌ (فردي‌ كه‌ از روي‌ اجبار تن‌ به‌ اين‌ كار داده‌ است) زناي‌ مرد همسردار و زن‌ همسردار زناي‌ با محارم‌ نسبي‌ زناي‌ كافر ذمي‌ با زن‌ مسلمان‌ زناي‌ به‌ عنف‌ (اعم از اينكه زن، محصنه باشد يا نباشد) زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب‌ قتل‌ زاني‌ است. براي‌ سه‌ مورد اول‌ تازيانه‌ و تبعيد وتراشيدن‌ موي‌ سر (فقط‌ براي‌ مرد) مقرر شده‌ و فقط‌ براي‌ مورد چهارم‌ رجم‌ يا سنگسار كه‌ معمولاً‌ مي‌تواند منجر به‌ مرگ‌ شود و براي‌4 مورد آخر (با محارم، با زن‌ پدر، كافرذمي‌ با مسلمان‌ و به‌ عنف) مجازات‌ اعدام‌ مقرر شده‌ است. البته‌ «مجازات‌هاي‌ فوق‌ مخصوص‌ حقوق‌ اسلام‌ است... در ساير مكاتب‌ حقوقي‌ به‌ شدت‌ با چنين‌ مجازات‌هايي‌ براي‌ زنا مخالفت‌ شده‌ است‌* و حتي‌ قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ ايران‌ كه‌ از قوانين‌ غربي‌ نشأت‌ گرفته‌ بود . * البته در قرن هفدهم در برخي از جوامع غربي نيز براي زنا مجازات اعدام وجود داشت از جمله در برخي ايالات آمريكا كه از مهاجران اروپايي تشكيل مي‌شد به نوشته توكويل چنين مجازاتي مقرر شده بود.     فصل اول : نگاهي كلي به مسئله زنا تعریف زنا معنی لغوی زنا تعریف زنا از دیدگاه فقها تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان تعریف زنا به طور کلی سوابق تاریخی جرم زنا در زمان فراعنه مصر عدالت کیفری حمورابی در مقررات کیفری تورات زنادر دیانت بهایی در یونان قدیم و رم قدیم حکم زنا در قرآن ذکر آیه با تفاسیر آیات بخش چهارم : حکم زنا در روایات حکم زنا در حدیث و سیره قضاوتهای حضرت علی در این مورد بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها فقهای متقدم فقهای موخر حکم زنا در بین کشورهای دیگر فصل دوم : شرايط و مجازات زنا شرايط زنا در اديان اسلام انواع زنا در اسلام راه‌های اثبات زنا تاملي درباره حد رجم ( قتل )‌ و منابع و مباني آن قتل در فراش مجازات زنا روشهاي موجود براي مجازات زنا حكم زنا در قرآن چيست؟ فصل سوم : شرايط مجازات زنا در نظر فقهاي عامه و اماميه شرايط مجازات قتل در نظر فقهاي عامه و اماميه الف - قانون مجازات اسلامى ايران حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه ب - در فقه اماميه ج - فقه اهل سنت مبناى حكم در قرآن و سنت الف - قرآن ب - مبناى روايى فصل چهارم : نتيجه گيري نتيجه گيري از بحث  

ارسال نظر