زندگینامه و بیوگرافی مختصري از نادر شاه افشار

tfh1368

زندگینامه و بیوگرافی مختصري از نادر شاه افشار

زندگینامه و بیوگرافی مختصري نادر شاه افشار نادر شاه افشار از ایل افشار بود او از مشهورترین پادشاهان ایران بعد از اسلام است ، ابتدا نادر قلی یا ندرقلی نامیده می شد موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف بایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یکعده سوار با خود همراه کرد و به طهماسب صفوي که کین پدر برخواسته بود همراه شد فتنه هاي داخلی را خواباند افغانها را هم بیرون ریخت ، شاه طهماسب صفوي از شهرت و اعتبار نادر در بین مردم دچار رشک و حسادت گشت و براي نشان دادن قدرت خود با لشکري بزرگ به سوي عثمانی تاخت و در آن جنگ هزاران سرباز ایرانی را در جنگ چالدران بدلیل عدم توانایی  

ارسال نظر