سفیدک پودری(سطحی) انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew

akbar

سفیدک پودری(سطحی) انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew

شامل :

معرفی بیماری

روش های کنترل

توصیه ها

.

.

.

.

 

دانلود رایگان

ارسال نظر