سلسله مراتب قرارداد

tfh1368

سلسله مراتب قرارداد

سلسله مراتب قرارداد تا کنون مسائل سخت افزاری شبکه ها را مورد بررسی قرار داديم... بسياری از مسائل شبکه ای به صورت نرم افزاری انجام می شود. به عنوان مثال: انتقال اطلاعات کنترل خطا کنترل جريان نياز به يک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود. در يک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار بايد در نظر گرفته شود. برای کاهش پيچيده گيهای چنين محيطی از طراحی لايه ای استفاده می شود.

ارسال نظر