سيب و بهره برداری اقتصادی آن

akbar

سيب و بهره برداری اقتصادی آن

مقدمه :

 سيب از فرآورده هاي ميوه هايي است كه بشر از دوران ماقبل تاريخ و شروع دوران كشت و زرع شناخته و مورد استفاده قرار داده است. در حال حاضر حدود 35 گونه مختلف از سيب در دنيا شناخته شده اند. بيشترين اين گونه ها (حدود 19 گونه) از نوع سيبهاي ميوه ريز (كوچك) يا زينتي هستند (Crabs). سيبهاي معمولي بيشتر از گونه هاي malus sylrestris , suualus هستند.  

تاريخچه و گسترش سيب در دنيا و اهميت اقتصادي آن

 سيب از گونه هاي وحشي موجود در آسيا و اروپا به دست آمده است و قدمت كشت و پرورش آن به سالهاي ماقبل تاريخ مي رسد. سيب تا اين اواخر هيچ وقت به عنوان محصولي پول ساز و تجارتي تلقي نمي شد. اين وضع در اروپا نيز تا اواسط قرن 19 و اوايل قرن بيستم نيز وجود داشت. بعد از احداث راههاي جديد ارتباطي بين مراكز عمده توليد و بازارهاي مصرف و بالا رفتن قدرت خريد مردم و پي بردن به محسنات بهداشتي و غذايي آن، و بالاخره وجود آوردن صنايع تبديلي، سيب به صورت يك محصول عمده اقتصادي در جهان شناخته شد. در ايران اين تحول خيلي دير شروع شد. مناطق عمده توليد كننده سيب دنيا بين عرضهاي شمالي و جنوبي 30-60 درجه قرار گرفته است به ترتيب اهميت از نظر توليد عبارتند از: چين، آمريكا، فرانسه و تركيه، بنابراين ما مي خواهيم به بررسي اهداف كشت سيب بپردازيم.

باغهاي متراكم يا پاكوتاه

 باغهاي وسيع با رديفهاي منظم، به صورت فشرده (باغهاي با درختان پاكوتاه) آخرين پديده باغداري جديد، فاصله بسيار زيادي با باغهاي شبيه خود در قرون وسطي و حتي اوايل قرني كه هستيم پيدا كرده اند. ارقامي انتخاب و پرورش شده اند كه داراي حداكثر خواص مطلوب از يك واريته هستند. نگهداري، پرورش، برداشت، انبار كردن، توزيع و فروش يا تبديل ميوه به محصولات گوناگون علم گسترده را تشكيل مي دهد .

عمليات زراعي لازم در باغهاي پاكوتاه

از نظر آبياري و تغذيه اختلاف عمده اي بين باغهاي استاندارد با باغهاي پاكوتاه وجود ندارد. در هر دو سيستم بايد عمليات باغداري از قبيل كودريزي، سمپاشي، علف بري، پاجوش گيري و غيره انجام گيرد. مهمترين عملياتي كه طرز اجراي آن در سيستم باغهاي پاكوتاه با اغلب باغهاي استاندارد فرق دارد، مسئله هرس درختان است. البته فاصله كاشت و تعداد درخت در واحد سطح نيز در دو سيستم تفاوت دارد.  در طول مدت بهره برداري از باغهاي پرتراكم پاكوتاه، به علت كثرت نهالهايي كه بايد در واحد سطح كاشته شوند و لزوم قيم گذاري با بستن به سيم وجود ندارد هزينه احداث باغ نسبت به باغهاي سنتي معمولي، كه تعداد درختان كمتر است و به قيم دائمي نياز ندارد، بيشتر است. ولي بايد توجه داشت كه اين سرمايه گذاري سنگين در ابتداي كار، اگر باغ با اسلوب صحيح احداث و اداره شود، زودتر از باغهاي سنتي بر مي گردد. اگر از اين باغها مراقبت كلي به عمل آيد، بر خلاف تصور عامه، عمر بهره برداري نيز به قدر كفايت طولاني خواهد بود. اين مساله با توجه به بالا رفتن روز افزون قيمت زمين زراعي و سود سرمايه بسيار مهم است. در سالهاي اول احداث باغ، مقدار محصول و درآمد خالص در باغهاي پاكوتاه پرتراكم خيلي بيشتر از باغهاي استاندارد است. همچنين در طول بهره برداري، قيمت تمام شدة يك جعبه سيب به مراتب كمتر است. به طور كلي در درختان پاكوتاه، عده كارگران براي توليد يك جعبه محصول به مراتب، كمتر از باغهاي معمولي است.

ارسال نظر