سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني

akbar

سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني

انگيزش و  طراحي سيستم پاداش موثر تخصيص و اعطاي پاداش در سازمان بايد به گونه‌اي باشد كه حداكثر بازده را براي سازمان ممكن سازد. به عنوان اولين قدم در اين راستا, سيستم بايد طوري طراحي گردد كه اعطاي پاداش, مشروط به عملكرد مؤثر باشد. (منظور از عملكرد موثر، عملكردي است كه در جهت نيل به اهداف سازمان باشد) تنها در اين صورت است كه استفاده از پاداش به عنوان مكانيسمي براي تشويق و ايجاد انگيزه كارساز  است. از جمله مهمترين اهداف اعطاي پاداش, جذب و حفظ نيروها, تشويق به حضور منظم و مرتبدر سازمان و ترغيب آنها به عملكرد بهتر مي‌باشد.

ارسال نظر