سيستم های اطلاعات مديريت M I S

9

سيستم های اطلاعات مديريت  M I S

نرم افزار شامل برنامه های كامپيوتری است كه هدایت فعاليتهای پردازش كامپيوتری را به عهده دارد . برنامه های كامپيوتری نيز ، در برگيرنده فرمانها و دستور عملهايی براي هدايت ، كنترل و اجرای عمليات و انجام وظايف خاص به كامپيوتر است . به عبارت ديگر برنامه های كامپيوتری « صورت مشروحی از برنامه ريزی » است كه با دقت نظر و به شكل سامانيافته ، تركيب هماهنگی با قسمتهای مختلف و نيز قواعد و ساختار برنامه ريزی به وجود مي آورد و با استفاده از يك زبان خاص كامپيوتری ، نوشته و تنظيم می شود .

ارسال نظر