سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

akbar

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مقدمه سیستم های اطلاعات جغرافیایی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل های جغرافیایی است . به علت ظهور رایانه در تحقیقات جغرافیایی در طی دهه 1980 وآغاز دهه 1990 ، تحلیل های جغرافیایی تحت تاثیر تکنیک جدید سیستم اطلاعات جغرافیایی قرار گرفتند . نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی علاوه بر جنبه های تعلیم و تربیت دانشگاهی ، از لحاظ پیشرفت نظریه ، روش ها و فناوری های تحلیل جغرافیایی حائز اهمیت است . دابسون ( 1993 ) معتقد است که سیستم های اطلاعات جغرافیایی دارای نقش مهم فن شناختی و علمی در انقلاب جغرافیایی است . ماربل و پیکوئت بر نقش فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تحقیقات نظام جغرافیا تاکید کردند . در حال حاضر جغرافیدانان علاوه بر استفاده گسترده از سیستم های اظلاعات جغرافیایی ، در توسعه GIS نیز نقش مهمی ایفا می کنند .   عناوینی که در فایل مشاهده خواهید کرد : تاریخچه ی سیستم های اطلاعات جغرافیایی تعریف سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) ضرورت مطالعه GIS در جغرافیا مولفه های GIS کاربرد های GIS ضرورت ایجاد پایگاه داده ی مکان مرجع ( Geodatabase ) زیر ساختار ملی داده های مکانی بررسی استانداردهای اشتراک داده ای در GIS  

ارسال نظر