شبكه های عصبی مصنوعی

akbar

شبكه های عصبی مصنوعی

شبكه هاي عصبي مصنوعي، ساختاري(شبكه اي) است متشكل ازتعدادي واحد(نرون هاي مصنوعي) كه در داخل شبكه به هم وصل شده اند. هر واحد داراي يك مشخصه ورودي/خروجي(I /o) مي باشد و محاسبه يا عملي جزئي را اجرا مي كند. خروجي هر واحد، با توجه به مشخصة (I /o) آن ، اتصالات درونيش به ساير واحدها و(احتمالاً) ورودي هاي خارجي تعيين مي گردد. از آنجا كه آموزش دستي شبكه امكان پذير است، از اين رو شبكه معمولاً كاركردي كلي از يك حالت يا حالت هاي بيشتري از آموزش را به دست مي آورد. ANNمتشكل از يك شبكه نيست ، بلكه خانواده اي متشكل از شبكه هاي گوناگون مي باشد. عمل يا عملكرد كلي شبكه هاي عصبي مصنوعي ، توسط توپولوژي شبكه، خصوصيات نرون منفرد و تاكتيك يادگيري و داده هاي آموزش معين مي شود.

ارسال نظر