شكوفه درمانی برای روان درمانی

akbar

شكوفه درمانی برای روان درمانی

  شکوفه ی نسترن یا رز وحشی برای درمان بیماریهایی از جمله خونسردی ، بی عاطفه گی و کناره گیری از قبول هر گونه مسئولیت در روابط اجتماعی و خانواده و دوستان و آشنایان میباشد.این افراد معمولا لاقید و لاابالی هستند و نمیتوان روی قول و قرار و وعده و وعید آنها حسابی باز کرد.طرز زندگی این اشخاص یکنواخت ، خسته کننده ، فاقد تحرک و سلیقه در تغییر شیوه ی زندگی هستند و باور ندارند که میتوانند افرادی مثبت ، اجتماعی و کارآمد باشند.این اشخاص قادر به ادامه ی زندگی زناشویی نیستند و والدین خوبی هم برای فرزندان نمیباشند. این نوع بیمار تصور میکند که مقدرات و سرنوشت او همین است .    
دانلود رایگان

ارسال نظر