ضدعفونی محیط رشد

akbar

ضدعفونی محیط رشد

استریلیزاسیون ( پاستوریزاسیون ) محیط رشد استریلیزاسیون به عنوان فرایند از بین بردن تمامی سلولهای زنده بویژه میکروارگانیسمها تعریف می شود . میکروارگانیسمها شامل باکتری ها ، قارچ ها و سایر موجودات کوچک زنده ای هستند که فقط بوسیله میکروسکوپ دیده می شود . این موجودات ممکن است عوامل بیماری زایی باشند که باعث بیماری ها شده و یا انواع مفیدی باشند که رشد گیاه را بهبود می بخشند .   روشی که برای از بین بردن آفات مضر بیماری ها و بذورعلف هرز در خاک اعمال می شود عملا استریلیزاسیون خاک نمی باشد . اگرچه هدف این است که تمامی موجودات مضر در خاک باید از بین بروند اما باید تمام ارگانیسمهایی که برای گیاهان مفید هستند حفظ شوند . بنابراین فرایند پاستوریزاسیون ، ونه به صورت استریلیزاسیون ، برای از بین بردن ارگانیسمهای مضر و اکثر بذور علفهای هرز بکار می رود وبا این روش ارگانیسم های سودمند زنده باقی می مانند . معمولترین روش های پاستوریزاسیون ، پاستوریزاسیون با بخار ، پاستوریزاسیون با نیروی برق و پاستوریزاسیون با مواد تدخینی شیمیایی هستند . ضدعفونی شیمیایی خاک پرورش دهندگانی که از روش های بخاردهی برای ضدعفونی محیط رشد استفاده نمی کنند باید از مواد شیمیایی برای این امر استفاده کنند . اگرچه موادشیمیایی تدخینی به اندازه روش استریلیزاسیون موثر نمی باشد ولی آنها نیز می توانند ضدعفونی مطلوبی ایجاد نمایند . مواد تدخینی ضدعفونی کننده خاک فقط اگر محیط های کشت در دمای مناسب باشند, موثر هستند زیرا گازها در هوای سرد به آسانی درون محیط رشد پخش نشده و گسترش نمی یابند و اگر مقدار ماده تدخینی برای از بین بردن ارگانیسم های خاصی زیاد باشد , ممکن است عوارض جانبی ناخواسته ای بدست آید . در ادامه تعداد کمی از مواد تدخینی مورد استفاده در ضدعفونی خاک شرح داده می شوند . کلروپیکرین (Chloropicrin ) یا گاز اشک آور تحت عنوان نامهای تجاری متعدد فروخته می شود . اگر مقدار زیادی از این گازها استنشاق شود باعث حالت تهوع و ریزش اشک از چشمان می شود . این ماده می تواند با یک دستگاه دستی یا نوع کوچکی از تراکتور , به درون خاک اضافه شود ومیزان مصرف آن به مقدار 12 پوند ( 5.5 kg ) به ازای هر 1000 فوت مربع ( 92.8 مترمربع) از سطح می باشد. اگر این گاز بصورت درست استفاده شود ,دمای خاک نباید سردتر از 15.5 درجه سانتی گراد باشد . خاکهای سنگین رسی ممکن است مقدار بیشتری از این ماده شیمیایی نیاز داشته باشند. این گاز باید در سطح تیمار شده نگه داری شود و یک آبیاری غرقابی باید بوسیله لوله های آب یا ( یا لوله های آبیاری قطره ای ) سریعا بعد از تیمار شیمیایی انجام شود . استفاده از یک عایق گاز نیز ضروری است و حتی در مزارع بسیار بزرگ چندین جریبی نیز می توان تیمار شیمیایی را بکار برد و سپس بوسیله پلاستیک پلی اتیلنی زمین را پوشاند . این پلاستیکها بصورت صفحات بزرگ یک لایه وجود دارند . پوشش برای مدت 24 ساعت به حال خود رها می شوند و بعد از اینک پوشش برداشته شد , خاک باید برای مدت 10 تا 21 روز قبل از کاشت گیاهان در آن هوادهی شود زیرا گاز ناشی از کلروپیکرین برای گیاهان سمی است . اگر این ماده برای یک گلخانه استفاده شود , تمام گیاهان باید از درون گلخانه به بیرون منتقل شوند . کلروپیکرین بذور علف هرز , اکثر قارچ ها , نماتودها و سایر حشرات خاکزی را از بین می برد . این ماده , قارچ بیماری Verticillum  را بخوبی کنترل می کند .

ارسال نظر