ضد عفونی سالنها

akbar

ضد عفونی سالنها

قبل از پرداختن به موضوع بهتر است به تعريف چند اصطلاح پرداخته شود ــ ا ستريليزا سيون : Sterilization هر پروسه اي كه (اعم از فيزيكي و يا شيميايي) طي ان كليه ميكروارگانيسم هاي زنده از بين برده مي شوند استريليزاسيون ناميده ميشود اين يك اصطلاح مطلق ناميده ميشود واستريليتي به معني عد م وجود هرگونه موجود زنده مي باشد . ــ ضد عفو ني كننده Disinfectant : يك عامل (معمولا” شيميايي )از بين برنده باكتري را ضد عفوني كننده مي نامند البته اين به معني از بين بردن اسپورهاي باكتري ها كه در برابر عوامل ضد عفوني كننده خيلي مقاوم مي باشند نيست . ـــ انتي سپتيك Antiseptic : انتي سپتيك ماده اي است كه بر روي رشد ميكروبها اثر متوقف كننده و باز دارنده داشته يا فعاليت ان را جلوگيري كرده و يا از بين مي برد. ــ جرمي سا يد Germicide : جرمي سايد ماده اي است كه سلولهاي باكتري زنده ودرحال رويش را از بين مي برد البته اين بمعني از بين بردن اسپورهاي باكتري نمي باشد بدين ترتيب اثر ان مشابه اثر ضدعفوني كنند ه ها مي باشد . مواد جرمي سايد اصولا و معمولا به منظور از بين بردن باكتريهاي پاتوژن و بيماريزا بكار برده مي شوند. ــ شو يند ه ها Sanitizer مواد شيميايي ميباشند كه تعداد وميزان باكتري هاي آلوده كننده محيط وسطوح مورد تماس با مواد غذايي را به پايينتر از حد استاندارد كاهش ميدهندبسياري از شوينده هاي مورد عرضه در بازار داراي تركيبي از ديتر جنتها و مواد پاك كننده مي باشند.

ارسال نظر