ضوابط رسیدگی به اسناد پزشکی

tfh1368

ضوابط رسیدگی به اسناد پزشکی

1- هدف : تعیین چگونگی رسیدگی به اسناد پزشکی در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

2- دامنه عملکرد : اداره رسیدگی به اسناد پزشکی

3- تعاریف و اصطلاحات : ندارد

4- مدارک مرتبط : ندارد

5- شرح اقدامات : طبق مندرجات صفحات بعد 

پس از عقد قرارداد همکاری بین اداره کل بیمه خدمات درمانی (واحد قراردادها) و پزشک، به همراه یک نسخه از قـرارداد، نسخه ای از ضوابط لازم الاجراء نیز تحویل و رسید دریافت می گردد. 1- کلیه آیین نامه ها ، تعرفه ها و بخشنامه های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی در خصوص مطب ها لازم الاجراء می باشد. 2- قبل از نسخه نویسی کنترل موارد ذیل توسط پزشک الزامی است : 2-1- کنترل تاریخ اعتبار دفاتر بیمه شدگان سازمان در زمان ویزیت. (بابت نسخ فاقد اعتبـار از سـوی سـازمان پرداختـی صورت نخواهد گرفت). 2-2- تطبیق مشخصات مراجعه کننده و دفترچه بیمه با یکدیگر. 3- هرگونه اصلاح تاریخ در زمان نوشتن نسخه می بایست در ظهر نسخه مخصوص پزشک نیـز قیـد گردیـده و مهـر و امضاء گردد. 

.

.

.

 

ارسال نظر