طرح احداث کارخانه تولید یخ

tfh1368

طرح احداث کارخانه تولید یخ

بلور يخ در زندگي  بشتر جايگاه  وي‍ژه اي دارد  .دراغلب  منازل ، كارگاه ها  و كارخانه ها  و مراكز صنعتي  و رستورانها  و بيمارستانها  و غيره  نياز به مصرف آن دارند.  براي مسافرين  نيز  به منظور  استفاده در نوشابه ها  وآب آشاميدني  در فصول گرم سال كاربرددارد .درمصارف  صنعتي جهت نگهداري  مواد غذايي  براي كوتاه مدت  كاربرد خاص خود را دارا خواهد بود ،زيرا  امكانات ايجاد  سردخانه  و وسائل  سرد سرد كننده به علت  گراني  مقرون  به صرفه نيستند در چنين  مكانها يي تنها راه نگهداري  مواد  غذايي د در كوتاه مدت  در پناه يخ خواهدبود. نظير فروشگاههاي  سيار فروش  مرغ و ماهي  موادكيسه اي  حمل و نقل  دارونظاير  نياز مبرم  به يخ دار  بوي‍ه مسافران كه امكانات سرد كننده به همراه ندارند نياز شديد به يخ خواهدداشت .به همين منظور  احداث واحدهاي  يخ سازي  در مكانهاي  مختلف كشور ضروري و اجتناب ناپذير  مي باشد.

ارسال نظر